Evrensel Guru Kavramı

yazan Kutsal Lütufları
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad
Kurucu-Acharya: Uluslararası Krishna Bilinci
Topluluğu

    

  Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on yıl gibi kısa bir sürede, dünyaya Krishna Bilincini yaydı. O makalelerinden birinden alınmış olan aşağıdaki  kısa yazıda, tarikatlerin yanılgısını, yani Manevi Öğretmenin belli bir kişiyle, formla veya kurumla sınırlı olduğu yanılgısını yerle bir eder ve evrensel guru kavramını yerleştirir. Bu konuşma ilk olarak 1936 yılında, Kutsal Lütufları Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un Zuhur Gününde The Harmonıst'te yayınlandı. Srila Sridhar Maharaj'ın Sri Guru and His Grace (Sri Guru ve Lutfu) adlı kitabına Önsöz olarak 1983'de tekrar basıldı.

Önsöz

saksad-dharitvena samasta-sastrair
   uktas tatha-bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
   vande guroh sri-caranaravindam

"İfşa olunan kutsal yazıtlarda, manevi öğretmene aynı Tanrı'nın Yüce Şahsiyetine tapar gibi tapılması gerektiği ifade edilir ve Tanrı'nın saf kulları bu emre itaat ederler. Manevi öğretmen Tanrı'nın en yakın hizmetkarıdır. Bu nedenle saygı dolu minnetlerimizi manevi öğretmenimizin lotus ayaklarına sunalım."   

Baylar, Gaudiya Math'ın Bombay şubesi üyeleri adına, dünya öğretmenimiz, Acharyadev'in, yani Gaudiya Misyonunun kurucusu ve Sri Sri Visva Vaisnava Raja Sabha'nın Başkan-acharyası, benim ebedi manevi öğretmenim, Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj'ın lotus ayaklarına hep beraber  saygılarımızı sunmak üzere bir araya geldiğimiz bu akşam, nazik katılımlarınızdan ötürü  hepinize hoşgeldiniz diyorum.

Acharyadev altmış iki yıl önce, bu kutsal günde, Thakur Bhaktivinod'un Sri Ksetra'daki çağrısı üzerine Puri'deki Jagannatha Dhama'da zuhur etti.
 
Baylar, acharyadeva için bu akşam düzenlenen saygı sunma töreninin tarikatle ilgisi yoktur, çünkü Gurudev'in yani Acharyadev'in temel ilkesinden söz ettiğimiz zaman, evrensel olarak uygulanan birşeyden söz ediyoruz. Kendi Guru'mu sizinkinden veya bir başkasınınkinden ayırt etme söz konusu değildir. Sizi, beni, herkesi eğitmek için sonsuz formda görünen sadece tek bir Guru vardır. Mundaka Upanisad'da[1.2.12]şöyle denir:
tad-vijnartham sa gurum evabhigacchet
   samit-panih srotriyam brahma-nistham

Aşkın bilimi öğrenmek için kişinin, Zihni Mutlak Gerçeğe odaklanmış, öğreti zinciri içerisinde yer alan, güvenilir bir manevi öğretmene yaklaşması gerekir."
 
O halde, burada belirtildiği gibi aşkın bilgiyi elde etmek için Guru'ya yaklaşılmalıdır. Dolayısıyla, eğer Mutlak Gerçek tek ise -- ki sanırız bu konuda fikir ayrılığı yoktur-- Guru iki tane olamaz. Bu akşam naçiz saygılarımızı sunmak üzere onun için toplandığımız Acharyadev bir tarikat organizasyonunun gurus'u veya gerçeğin çok çeşitli taraftarlarından biri değildir. Aksine, o jagad-gurudur, yani hepimizin Guru'sudur: aradaki tek fark şudur, bazıları ona bütün kalpleriyle itaat ederler, diğerleri ise ona doğrudan doğruya itaat etmezler. Bhagavatam'da [11.17.27] şöyle denir:

acaryam mam vijaniyan / navamanyeta karhicit
na martya-buddhyasuyeta / sarva-deva mayo guruh

Kişi, Manevi Öğretmenin Benim kadar iyi olduğunu anlamalı," dedi Yüce Tanrı. "Kimse Manevi Öğretmeni kıskanmamalı ya da onu sıradan birisiymiş gibi düşünmemelidir, çünkü Manevi Öğretmen, yarı tanrıların hepsinin toplamıdır." Yani Acharya Tanrı'nın Kendisi ile özdeşleştirilmiştir. Onun bu maddesel dünyanın işleriyle bir ilgisi yoktur. Bizlere Vedalar’ın ışığını göstermek ve gerçek özgürlüğün nimetini bahşetmek için önümüzde belirir, öyle ki artık bundan sonra yaşam yolculuğumuzun her adımında özlem duymamız gerekir. 

Vedalar’ın aşkın bilgisi, Tanrı tarafından ilk olarak Brahma'ya yani bu görünen evrenin yaratıcısına söylendi. Bilgi Brahma'dan Narada'ya indi, Narada'dan Vyasadeva’ya, Vyasadeva’dan Madhva'ya; ve aşkın bilgi, öğreti zincirinin bu şekildeki işleyişi yoluyla, Sri Isvara Puri'nin öğrencisi ve mirasçısı rolündeki Lord Gauranga'ya yani Sri Krishna Chaitanya'ya ulaşıncaya kadar bir öğrenciden diğerine iletildi. Şimdiki Acharyadev, öğreti zinciri içinde Sri Rupa Goswami'den sonra gelen onuncu temsilcidir; o, bu aşkın geleneği bütün yönleriyle vaaz eden Lord Chaitanya'nın özgün temsilcisidir. Gurudev'imizden elde ettiğimiz bilgi Tanrı'nın Kendisi tarafından ve Brahma'nın ilkelerinin çizgisindeki Acharyalar tarafından açıklanan bilgiden farklı değildir. Bu uğurlu doğum gününe Sri Vyasa-puja-tithi olarak büyük saygı duyuyoruz çünkü Acharya, Vedalar’ın, Puranalar’ın, Bhagavad-gita'nın, Mahabharata'nın ve Srimad Bhagavatam'ın derleyicisi olan Vyasadeva’nın yaşayan temsilcisidir.  

Teslimiyet Yoluyla Bilgi
  Kendi sınırlı, çarpık gözlem ve deney yöntemimizle aşkın bölge hakkında hiçbir şey öğrenemeyiz. Ama hepimiz, Sri Gurudev'in yani Sri Vyasadeva’nın saf aracılığı ile o bölgeden buraya nakledilen aşkın sesin alıcısı olsunlar diye hevesli kulaklarımızı kullanabiliriz. Bu nedenle baylar, boyun eğmez tavrımızla geliştirdiğimiz tüm anlaşmazlıkların yok edilmesi için bugün kendimizi Sri Vyasadeva’nın temsilcisinin ayaklarına teslim etmeliyiz. Bhagavad-gita'da da söylendiği üzere [4.34]:

tad viddhi pranipatena / pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam / jnaninas tattva darsinah

Erdem sahibi ve güvenilir Manevi Öğretmene yaklaşın yeter. Ílk başta ona teslim olun ve onu soru sorma ve hizmet yoluyla anlamaya çalışın. Böyle erdemli bir Manevi Öğretmen sizi aşkın bilgi ile aydınlatacaktır; çünkü Mutlak Gerçeği çoktan tanımıştır."  

Aşkın bilgi almak için, coşkuyla soru yöneltme ve hizmet sunma ruhu içinde kendimizi tamamen gerçek Acharya’ya teslim etmeliyiz. Mutlak'a Acharya’nın rehberliği altında hizmet etme, aşkın bilgiyle bütünleşmemiz için tek araçtır. Acharyadev’in ayaklarına naçiz hizmetlerimizi ve saygılarımızı sunmak için olan bu toplantı bizlere, onun ayrım yapmadan, sevgiyle herkese aktardığı aşkın bilgiyi özümseme becerisi bahşedecektir.
 
Baylar, kusurlu yaratılmış olsak da, Acharyadev’imizin üstün mesajlarını onun lütfu sayesinde anlamak için, onun kutsal dudaklarından gelen ilahi mesajın, acı çeken insanlara en uygun mesaj olduğunu kesinlikle fark etmiş olduğumuzu kabul etmeliyiz. Hepimiz onu sabırla dinlemeliyiz. Eğer aşkın sesi gereksiz tepki göstermeden dinlersek, kuşkusuz o bize merhamet gösterecektir. Acharya’nın mesajı bizi başlangıçtaki evimize, Tanrı'ya geri götürmektir. Bu nedenle, tekrarlamama izin verin, onu sabırla dinlemeliyiz, kendi inancımız ölçüsünde onu izlemeliyiz ve Mutlak'a ve tüm ruhlara hizmet etme konusundaki nedensiz isteksizliğimizden bizleri kurtarması için onun nilüfer ayaklarına secde etmeliyiz.  

Acharyadev’in ayağında otururken, bu aşkın bilgi kaynağından kim olduğumuzu, bu evrenin ne olduğunu, Tanrı'nın ne olduğunu ve Onunla ilişkimizin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Lord Chaitanya'nın mesajı canlı varlıklara mesajdır; yaşayan dünyaya mesajdır. Lord Chaitanya, haklı olarak Martyaloka denilen, herşeyin ölüme mahkûm olduğu bu ölü dünyayı kalkındırmak için kendisini yormadı. Bizlere herşeyin sürekliliğe sahip olduğu ve herşeyin Mutlak'ın hizmeti için var olduğu aşkın evren hakkında birşeyler söylemek üzere dört yüz elli yıl önce karşımızda belirdi. Ancak son zamanlarda Lord Chaitanya bazı vicdansız kişilerce yanlış tanıtıldı ve Tanrı'nın en üst felsefesi, en alt türden toplumun tapınma şekli olarak yanlış yorumlandı. Bu akşam duyurmaktan dolayı mutluyuz ki, Acharyadev’imiz her zamanki iyiliği ile bizleri bu korkunç aşağılanmadan kurtardı, bu nedenle bütün tevazumuzla onun nilüfer ayaklarına secde ediyoruz.  

Kutsal Lütufları'nın merhameti sayesinde bu korkunç hastalıktan kurtulduğumuz için mutluyuz. O bizim 'göz-açıcımız'dır, ebedi babamız, ebedi önderimiz ve ebedi rehberimizdir. Bu nedenle bu kutsal günde onun nilüfer ayaklarına secde edelim. 

Baylar, Aşkınlık bilgisinde bir çocuk gibi cahil olduğumuz halde, deneysel bilginin boyun eğmez karanlığını yok etmek için gurudevam herşeye rağmen içimizde ufak bir ateş alevlendirdi. Şimdi öylesine güvenli taraftayız ki deneysel düşünce okullarının hiçbir felsefi tartışması bizleri Kutsal Lütufları'nın nilüfer ayaklarına ebediyen bağlanma konumundan bir milim bile saptıramaz.  

Baylar, o bizleri bu kaba ve dünyasal yanılgıdan kurtarmak için önümüzde belirmeseydi hiç kuşku yok ki, çaresiz esaretin karanlığında, yaşamlar ve çağlar boyu kalmamız gerekirdi. Eğer önümüzde belirmeseydi, Lord Chaitanya'nın yüce öğretisinin ebedi gerçeğini idrak etmemiz mümkün olmayacaktı.   

Şahsen, bu yaşamımda, gelecek doğumlar için doğrudan hizmet umudum yok, ama inanıyorum ki, şu an içine gömülmüş olduğum yanılgı bataklığından er ya da geç kurtulacağım. Bu nedenle bütün içtenliğimle Manevi Öğretmenimin nilüfer ayakları dibinde dua edeyim ki geçmiş hatalarımın tümü için kaderimde olan acı çekmeme izin versin, böylece şunu hatırlama gücüne sahip olabileyim; ben Manevi Öğretmenimin cömert merhameti sayesinde, Herşeye Gücü Yeten Mutlak Tanrı'nın aciz bir hizmetkarıyım sadece. Bu nedenle onun nilüfer ayaklarına bütün tevazumla secde ediyorum.

Abhay Charan Das - Bombay, Sri Gaudiya Math Üyeleri İçin.

 

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.